Lista informatiilor de interes public

Legislatia aplicabilă:

Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
HG 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Formulare

Model solicitare legea 544/2001
Model de reclamație administrativă I – răspuns negativ
Model de reclamație administrativă II – nu s-a răspuns în termen

Legislație

• Legea educației naționale nr. 1/2011
• Ordinul nr. 5079/2016 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
• Legea calitatii nr. 87/2006
• Contractul colectiv de munca la nivel de ramura – invățământ preuniversitar

I.Organizarea şi funcţionarea generală
• Ordine, instrucţiuni, regulamente şi alte documente cu caracter normativ elaborate de MEN
• Organigrama instituţiei şi fişele posturilor angajaţilor.
• Programe şi strategii /Programe manageriale,
• Calendarul activităţilor educative,
• Rapoarte de activitate.
• Lista partenerilor şi a programelor/proiectelor de colaborare în parteneriat

II.Plan şcolarizare, reţea şcolară, normare, salarizare,evidenţă informatizată
• Graficul de acţiuni privind fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reţelei şcolare
• Reţeaua, profilul şi datele de contact
• Statistici privind reţeaua şcolară şi populaţia şcolară.
• Normative referitoare la funcţionarea personalului nedidactic în sistemul de învăţământ.
• Metodologii, fişe-tip de evaluare şi rezultate ale concursurilor de acordare a gradaţiilor de merit, a premiilor şi distincţiilor pentru cadrele didactice, didactice auxiliare şi nedidactice.
• Lista beneficiarilor programelor naţionale de sprijin pentru elevi.

III. Curriculum
• Planuri – cadru şi programe şcolare pe discipline de învăţământ.
• Lista manualelor.
• Structura anului şcolar în curs.
• Grafice semestriale/anuale de asistenta
• Regulamente şi grafice privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şi concursurilor şcolare; rezultate obţinute.
• Reglementări legale privind inscrierea elevilor la scoala;
• Metodologii şi grafice de organizare şi desfăşurare a examenului de Evaluare Nationala, decizii numire comisii, lista centrelor de examen şi evaluare, rezultatele examenului.
• Lista programelor şi proiectelor cu finanţare europeană derulate în scoala
• Proceduri privind perfecţionarea personalului prin grade didactice.
• Oferta de formare continuă a CCD.
• Reţeaua furnizorilor de formare

IV.Resurse umane
• Situaţii statistice privind numărul total de posturi didactice, didactic auxiliare şi nedidactice
• Metodologia şi calendarul privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
• Documente, reglementări legale, calendare, privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor didactice si nedidactice.
• Rezultatele concursurilor pentru ocuparea funcţiilor didactice.

V. Planificare financiară şi evidenţă contabilă
• Resursele financiare ale unitatii scolare.
• Bugetul de venituri şi cheltuieli pe an financiar.
• Bilanţ contabil şi execuţie bugetară.

VI. Investiţii
• Planuri şi programe de investiţii.
• Rapoarte privind utilizarea fondurilor de investiţii.
• Documente de atribuire a achiziţiilor publice, rezultate ale licitaţiilor.

VII. Secretariat
• Indicatorul termenelor de păstrare al documentelor
• Statistici semestriale şi anuale privind reclamaţiile şi sesizările înregistrate